Gedragsregels GB

Onze vereniging hecht veel waarde aan het respecteren van onze leden, scheidsrechters, tegenstanders en overige personen waarmee je als lid van RKVV Geertruidse Boys te maken krijgt. Hiervoor zijn er diverse gedragsregels opgesteld en streven wij ten zeerste erna dat deze worden nageleefd.

Algemeen

Deze gedragscode is een onderdeel van de regelgeving binnen RKVV Geertruidse Boys, zoals bijvoorbeeld de Statuten. Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn, worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen. Met deze gedragscode geeft RKVV Geertruidse Boys aan, welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

 Uitgangspunten

 • De uitgangspunten van onze gedragscode zijn steeds sportiviteit, respect en uniformiteit.
 • RKVV Geertruidse Boys is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen, die op sportieve wijze in verenigingsverband wil voetballen.
 • Sporten doen we met elkaar. Met teamgenoten en met tegenstanders. Wie tegen zijn verlies kan, is altijd winnaar.
 • Wanneer iemand zich onsportief gedraagt, mag dit geen aanleiding geven tot een onsportieve tegenreactie.
 • Voetballen is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.
 • We onthouden ons van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld binnen of buiten het voetbalspel.
 • Lid zijn van RKVV Geertruidse Boys is meer dan alleen voetballen. Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden moeten bereid zijn om naar vermogen verenigingstaken te verrichten.

Pesten wordt niet getolereerd

 • We respecteren onze medespelers en onze tegenstanders.
 • We respecteren bovendien andermans eigendommen.
 • Niet alleen voetballers maar ook scheidsrechters en grensrechters kunnen en mogen fouten maken. We respecteren daarom dat scheidrechters en grensrechters ook vergissingen kunnen en mogen maken.

Aansprakelijkheid: Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Wij vragen jeugdleiders en leiders van de senioren om deze 1 maal per seizoen onder de aandacht te brengen. De gedragscode wordt ook gepubliceerd op de website van RKVV Geertruidse Boys.    

Sancties: Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur passende maatregelen nemen.

Communicatie: Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Wij vragen jeugdleiders en leiders van de senioren om deze 1 maal per seizoen onder de aandacht te brengen. De gedragscode wordt ook gepubliceerd op de website van RKVV Geertruidse Boys.

Gedragsregels – Algemeen

De volgende algemene gedragsregels gelden:

 • Leden van RKVV Geertruidse Boys voldoen op tijd de contributie. Achterstand in de contributiebetaling kan ertoe leiden dat er geen trainingen en wedstrijden resp. gevolgd en gespeeld mogen worden.
 • Leden van RKVV Geertruidse Boys accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn rol; beslissingen van grensrechters worden eveneens geaccepteerd.
 • Leden van RKVV Geertruidse Boys behandelen het materiaal, de velden en de gebouwen duurzaam op een respectvolle wijze.
 • Leden van RKVV Geertruidse Boys worden geacht om een medelid aan te spreken in het geval dit medelid gedragsregels overtreedt.
 • Leden van RKVV Geertruidse Boys dienen zich te houden aan de hem door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie n.a.v. de door hem gepleegde overtreding. De vereniging zal de eventueel door de KNVB opgelegde boetes / administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

Gedragsregels Spelers

 • Meld je tijdig af bij leider of trainer wanneer je verhinderd bent bij training of wedstrijd.
 • Reguliere trainingen zijn niet vrijblijvend. Afmelden dient bij de leider van tevoren onder vermelding van een reden te gebeuren.
 • Kom afspraken na in team- en clubverband.
 • Voetbal met sportiviteit en met teamgeest.
 • Gedraag je niet alleen binnen maar ook buiten het veld sportief.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Accepteer het gezag van de scheidsrechter, de beslissing van een grensrechter, van de leiding van het team en van bestuursleden en kaderleden.
 • Accepteer en respecteer de besluiten van de scheidsrechters en grensrechters, ook al ben je het er niet mee eens. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Geef tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd altijd een hand. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 • Laat kleedkamer en clubhuis schoon achter. Voetbalschoenen altijd buiten uitkloppen.
 • Wees zuinig op de eigendommen van je eigen vereniging, maar ook van de vereniging waar je te gast bent.
 • Doe naar vermogen vrijwilligerswerk en doe zo veel mogelijk mee aan acties en evenementen.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat er mogelijkheden worden geboden om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.

Gedragsregels – op en rond de velden

 • Toeschouwers dienen tijdens een wedstrijd achter de lijnen te blijven en (indien gevraagd) ook achter de hekken en de reclameborden.
 • Laat geen afval en etensresten achter op het veld of langs de lijn en deponeer dit in de aanwezige vuilnisbakken.
 • Behandel de velden, de doelen, de materialen, de trainingsvoorzieningen e.d. zorgvuldig om een lange duurzaamheden te waarborgen.
 • Na iedere training wordt er samen door IEDEREEN opgeruimd.
 • Meld onvolkomenheden aan het materiaal etc. meteen aan de leiders/trainers. 

Gedragsregels – Kantine

 • Beschouw de kantine als de huiskamer van onze vereniging.
 • Toon respect voor andermans eigendommen en waardering voor de vrijwilligers achter de bar.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van het terras gelden dezelfde regels als die voor de kantine.
 • Ga zorgvuldig met het meubilair en het materiaal om.
 • Roken in de kantine is niet toegestaan!
 • Wij zullen niets meenemen waarvoor niet is betaald.
 • De rommel die we maken ruimen we zelf op. Lege glazen en flesjes inleveren bij de bar en afval in de vuilnisbakken.
 • Mensen die niets te zoeken hebben achter het buffet, blijven hier ook weg!

Gedragsregels trainers en leiders

 • Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op trainers en begeleiding van toepassing.
 • Trainers en leiders hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugdspelers.
 • Leer spelers dat spelregels gezamenlijke afspraken zijn die nagekomen dienen te worden.
 • Toon respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Kinderen hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen is niet acceptabel.
 • Help de (jeugd)scheidsrechters in moeilijke gevallen en laat hem/haar niet aan zijn lot over
 • Wees verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, etc).
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

Gedragsregels ouders/verzorgers van spelers

 • Ouders zijn voor jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter de ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder/verzorger van toepassing.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of dochter.
 • Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
 • Zie erop toe dat uw kind zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • Controleer eventueel voor vertrek op aanwezigheid van juiste kleding, schoenen en scheenbeschermers.
 • Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie. Wees daarom positief langs de lijn en respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter.
 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek de integriteit van dergelijke personen niet in twijfel.
 • Geef het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen wordt niet geaccepteerd.
 • Blijf tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.
 • De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.
 • Applaudisseer voor goed spel van beide teams. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Help waar mogelijk bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Doe naar vermogen mee aan vrijwilligerswerk binnen de vereniging.
 • Erken de waarde en het belang van de vrijwillige trainer/leider/coach. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

Gedragsregels bestuursleden

 • Wees als bestuurder steeds bewust van de voorbeeldfunctie die een bestuurder heeft naar spelers, ouders, trainers, begeleiders, supporters, vrijwilligers en medebestuurders.
 • Sta niet toe dat een sportactiviteit primair voor de toeschouwers wordt gemaakt.
 • Wees erop alert dat toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen.
 • Maak de gedragscode voor iedereen openbaar.
 • Zorg ervoor dat spelers, ouders, trainers, begeleiders, supporters, vrijwilligers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid met betrekking tot sportiviteit.
 • Zorg voor goed toezicht van trainers en (spel)leiders opdat zij in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.

Gouden Elf (tal)
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
11. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij mijn trainer/leider of bestuur.